Polityka prywatności

I. Informacje ogólne oraz definicje

Administratorem danych osobowych (dalej ADO) zbieranych za pośrednictwem strony https://strefadzwieku.pl/ jest Strefa Dźwięku Łukasz Mieszała z siedzibą przy ul. ul. Kluczborska 26A, 50-322 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem :

· NIP: 6941085718

· Regon: 932677563

e-mail: 

II. Definicje

1.   Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2.   Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3.   Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

4.   Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez ADO, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez ADO za pośrednictwem Serwisu.

5.   Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów ADO, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

6.   Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony ADO.

7.   Użytkownik– oznacza podmiot, na którego rzecz zgodnie przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.   Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie jej danych osobowych

III. Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika

1.   Dane osobowe zbierane przez ADO są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

2.   ADO przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:

  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do wystawienia faktury VAT lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu i inne dane podane przez Użytkowników) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane podane w formularzu kontaktowym) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,
  3. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku
   z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  8. używanie telekomunikacyjnych Urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.), na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 

IV. Jakie dane zbiera ADO?

1.   ADO zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego):

2.   dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),

3.   dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),

4.   dane dotyczące zatrudnienia,

5.   inne dane przekazane przez Użytkownika w trakcie kontaktu z ADO.

6.   W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o ADO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z ADO lub świadczenia usługi newslettera.

7.   Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

 

V. Profilowanie gromadzonych danych

1.   ADO nie profiluje danych osobowych użytkowników. 

 

VI. Czas przetwarzania danych osobowych

1.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
 2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody;

2.   ADO przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

 

VII. Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres lub pocztą tradycyjną na adres:Strefa Dźwięku Łukasz Mieszała  ul. Kluczborska 26A, 50-322 Wrocław
 2.  

3.   . Użytkownik ma prawo do:

  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.

4.   ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADO nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

5.   ADO informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

VIII. Udostępnienie informacji

1.   W celu realizacji umowy ADO może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2.   Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.

 

IX. Środki techniczne

1.   ADO dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

 

X. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1.   Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 

XI. Cookies

1.   Stosowane przez ADO cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.   Typy plików cookies:

  1. cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3.   Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

4.   Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:

  1. konfiguracji serwisu;
  2. rozpoznania Urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  4. uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
  5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
  6. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
  7. analiz i badań oglądalności.

5.    Usuwanie plików “cookies”
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies:
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, zajrzyj tutaj (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647).
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, zajrzyj tutaj (http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek).
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, zajrzyj tutaj (http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9).
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, zajrzyj tutaj (http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL).
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, zajrzyj tutaj (http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html).
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

XII. Zmiana polityki prywatności i cookies

1.   ADO ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

2.  Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.